แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

รวมวิธีการเดินทางของเมือง Barcelona


บาร์เซโลน่า(Barcelona) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสเปนที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมไป รวมทั้งนักท่องเที่ยวไทยด้วย การเดินทางท่องเที่ยวที่นั่น มักอาศัยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองซึ่งมีความสะดวก ด้วยระบบที่ได้มาตรฐาน ศึกษาช่องทางผ่าน app

การเดินทางเข้าสู่เมือง Barcelona

จากกรุงเทพฯ สามารถบินสู่เมือง Barcelona ได้โดยตรง มีสายการบินหลายชาติที่ให้บริการจากสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ถึงสนามบิน Barcelona ใช้เวลาในการบินประมาณ 14 ชั่วโมงเศษ

การเดินทางในเมือง Barcelona

การเดินทางโดยแท็กซี่

เป็นทางเลือกหนึ่งที่บางคนชอบที่จะใช้บริการ และแท็กซี่ในบาร์เซโลน่าก็มีจำนวนมาก สังเกตสีเหลือง-ดำ มีสัญลักษณ์รถว่างคือไฟเขียวบนป้ายหลังคารถ มีทั้งที่โบกเรียกได้ทั่วไปเหมือนในเมืองไทยและไปที่สถานีจอดแท๊กซี่โดยเฉพาะ อีกอย่างที่สะดวกก็คือ รถ Uber ที่เรียกใช้บริการผ่าน app

การเดินทางด้วยรถประจำทาง (Bus)

รถบัสในบาร์เซโลนาขึ้นง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย และมีจำนวนมากถึง 109 สาย มีบริษัทที่รับผิดชอบหลายส่วน เช่น TMB มีทั้งที่เป็นตัวเลขอย่างเดียว และมีอักษรภาษาอังกฤษประกอบ

การเดินทางด้วยรถราง (Tram)

สัญลักษณ์ของรถรางในบาร์เซโลนา จะมีสีเขียว/ขาว ที่วิ่งจากบริเวณมหาวิทยาลัย ไปถึงบริเวณชานเมืองของบาร์เซโลน่า มีสาย T1-T6

T1 Bon Viatgo –Francesc Macia

T2 Llevant I Les Planes–Francesc Macia

T3 Sant Foliu /Consell Comacal–Francesc Macia

T4 Ciutadella/Vila – OlimpicaEstacio

T5 Glories – Gorg

T6 GloriesEstacio- De Sant  Adria

การเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน (Underground)

ในบาร์เซโลนานั้น การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากความคล่องตัว สะดวก เพราะรถไฟใต้ดินของที่นี่มีถึง 11 สาย ดำเนินการโดย 2 บริษัท สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินทั่วเมืองก็มีถึง 165 สถานี สะดวกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในบาร์เซโลน่า เพราะไปจุดไหนก็มีสถานีใกล้ๆ จะขึ้นสายไหนก็มีแผนที่บอกเลขสาย ใช้สีที่แตกต่างกันเป็นสัญญลักษณ์ให้รู้  รถต่อเนื่องทุก 5 นาที มีตั้งแต่ 5.00 น.- 24.00 น. ถ้าเป็นวันศุกร์ขยายเวลาถึง 2.00 น.ของวันใหม่ วันเสาร์วิ่งตลอด 24 ชั่วโมง

รถไฟฟ้าใต้ดิน จะใช้อักษรย่อว่า L สำหรับที่ขบวนที่วิ่งในเมืองบาร์เซโลนานั้น อยู่ในความรับผิดชอบของ TMB และ FGC  ของ TMB มีทั้งหมด 8 สาย 159 สถานีและ 156 ขบวนดังนี้

L1 Hospital de Bellvitge–Fondo

L2 Paral•lel–Badalona Pompeu Fabra

L3 Zona Universitària–Trinitat Nova

L4  Trinitat Nova–La Pau

L5 Cornellà Centre–Vall d’Hebron

L9 La Sagrera–Can Zam

L10 La Sagrera–Gorg

L11 Trinitat Nova–Can Cuiàs

ส่วน ในความรับผิดชอบของ FGC ใช้สัญลักษณ์เหมือนกันคือ  L มีทั้งสิ้น 3 สาย คือ

L6 PI. Catalunya- Reina Elisenda

L7 PI. Catalunya- Av. Tibidabo

L8 Pl. Espanya–Molí Nou-Ciutat Cooperativa

▌การซื้อตั๋ว

ตั๋วของระบบขนส่งสาธารณะในบาร์เซโลนา สเปน นั้นจะใช้ตั๋วร่วมกันทั้งรถราง และรถไฟฟ้าใต้ดิน

ลักษณะของตั๋ว ถ้าจ่ายเป็นแต่ละเที่ยวของการโดยสารจะมีราคาสูงกว่า สำหรับนักท่องเที่ยวจึงแนะนำให้ซื้อเป็นตั๋วในลักษณะเหมาะ ซึ่งถ้าเป็นตั๋วโดยสารในความรับผิดชอบของ TMB จะมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ตั๋ววันเวย์ T-senzil เที่ยวเดียว ราคา 2 ยูโร
  2. ตั๋ว one day (T-dia) มีอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง ราคา 7 ยูโร
  3. ตั๋วที่กำหนดการเดินทางเป็นจำนวนครั้ง เช่น ใช้ได้ 10 ครั้ง 30 ครั้ง หรือ 50 ครั้ง
  4. ตั๋วรายเดือน T-Mes

การซื้อตั๋วควรคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ตลอดการเดินทาง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย